תנאי שימוש

תנאי שימוש 
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט
shirahadasha.com   
להלן: "האתרבבעלות חברת שירה חדשה 302941265, מכתובת דרך מסילת וופלסון  36, תל אביב  להלן העסק

ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "תנאי שימוש") יחולו על השימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.
שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.
המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
השימוש באתר ובתכנים שבו הוא "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברהמכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
המוצרים
לצורך תנאי שימוש אלה, "המוצרים" הם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.
החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא מוצרים ממגוון המוצרים שבאתר.
הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש מוצרים באתר:
המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.
המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש. יובהר, כי האחריות לקבלת הסכמת בעל כרטיס האשראי כאמור, תהא על המשתמש בלבד.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות (כולן או חלקו) של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה ו/או למטרות אשר אינן פרטיות.
כמו כן, ככל שהמשתמש ביצע עסקה ולא קיבל את הסכמתו של בעל כרטיס האשראי, כמפורט בסעיף 3.1.1, והעסקה הוכחשה על ידי חברת האשראי, החברה תהא רשאית לחזור ולתבוע את המשתמש על ביצוע עסקה ללא הסכמה ולדרוש ממנו את נזקיה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.
הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר
ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת. בתום ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית אשר הוזנה בעת ביצוע ההזמנה.
ניתן להירשם לאתר באמצעות שדה "התחברות/הרשמה" באתר. כמו כן, ניתן ליצור חשבון באמצעות חשבון פייסבוק או Google קיים. כדי ליצור חשבון באתר, שלא באמצעות התחברות לחשבון הפייסבוק או ה-Google של המשתמש, יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבון שלו. על ידי התחברות לאתר באמצעות פייסבוק או Google או כניסה באמצעות צד שלישי כלשהו, המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב שחשבון הפייסבוק או ה-Google או כל צד שלישי אחר דרכו התחבר, הוא של המשתמש ויש לו זכויות מלאות לספק לחברה את המידע בחשבון. משתמש רשום באתר יכול לעקוב אחרי מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.
לאחר בחירת מוצר והוספת המוצרים ל"סל הקניות" המשתמש יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר.
במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמש למסור לחברה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלוםללא מסירת הפרטים המבוקשים לא יהיה בידי המשתמש לבצע את ההזמנה.
במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר השתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי החברה. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, החברה לא תוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי.
בכל מקרה, הזמנה שלא הושלמה ושולמה במלואה עם אמצעי תשלום תקף תוך 10 דקות, ההזמנה תבוטל ותימחק.  
על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה כדי למנוע תקלות ועיכובים בביצוע ההזמנה.
לאחר השלמת ביצוע ההזמנה, יימסר למשתמש סיכום הזמנה ובו יפורט מספר ההזמנה וכן חשבונית עסקה, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.
ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש. במקרה זה החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המשתמש כדי להודיע לו כי לא ניתן לספק את המוצר ותציע לו צבע אחר או מידה אחרת של המוצר שאינו קיים במלאי, או מוצר אחר מהמלאי. ככל שהמשתמש אינו מעוניין במוצרים חלופיים ו/או שלא קיים מלאי חלופי, החברה תבטל את העסקה ותחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת מגוון המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, לרבות הורדה או הוספה של מגוון המוצרים ומידותיהם. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
אספקה, הובלה ומשלוח
המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח. לפיכך, בנוסף למחירי המוצרים, המשתמש יחויב בדמי משלוח בהתאם להוראות תנאי השימוש ולמדיניות המשלוחים.
לאחר אישור ביצוע ההזמנה, החברה או מי מטעמה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בעת ההזמנה ובהתאם למדיניות  המשלוחים של  החברה. למען הסר ספק, מובהר כי ההזמנה לא תסופק מחוץ לישראל.
בטרם אספקת המוצרים, שליח של החברה או של חברת ההפצה יעדכן את המשתמש בדבר מועד אספקת ההזמנה בהתאם למדיניות המשלוחים.
זמני המשלוח המפורטים במדיניות המשלוחים הם משוערים ויימנו ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. ייתכנו עיכובים במועדי האספקה לרבות אלה התלויים בצדדים שלישיים לרבות חברת ההפצה, שאינם בשליטתה של החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור/עיכוב במועד אספקת המוצרים.
לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך לא רק, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, ו/או החברה לא מצליחה לאתר את המשתמש, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח והמשלוח ישוב למחסני החברה.
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או של חברת ההפצה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת ההפצה.
החברה וכל מי מטעמה רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים.
שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
6.2.  בוואטסאפ: 0522544007  
6.3.  בדואר אלקטרוניshirahadashainfo@gmail.com ;
 1. מדיניות ביטול  עסקאות
7.1.  משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.
7.2.  רק משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים בעסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים אצל המשתמש או בתוך  14 ימים ממועד קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם) או להחליפם.
7.3.  ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.
7.4.  הייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה (להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:
7.4.1בוואטסאפ: 0522544007  
;
7.4.2. דוא"ל:shirahadashainfo@gmail.com;
דואר רשום – האשכולית 5 קדימה
7.4.5. באתר האינטרנטביטול עסקה (תפריט תחתון)
7.5. בהודעה ימסור המשתמש שם מלא, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל, הפריטים המבוקשים לביטול ואמצעי התשלום באמצעותו המשתמש שילם בגין ההזמנה שרכש (כרטיס אשראי. פייפל, ביט)  כמו כן, יובהר כי המשתמש רשאי למסור את ההודעה באמצעות דואר רשום, אך לא תתקבלנה אצל החברה חבילות, לרבות לצורך החזרת המוצרים, באמצעות משלוח בעלות 35 ש"ח על הלקוח או הגעה לסניף הלוגיסטי בשעות 10:00 – 16:00 בימים א-ה , בתיאום מראש דרך דרכי התקשורת שלנו, בכתובת דרך מסילת וופלסון 36 תל אביב.
7.6. בהודעה ימסור המשתמש האם ברצונו להחזיר את המוצר כנגד החזר כספי, או כנגד שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר, או להחליפו בפריט אחר. הוראות לעניין החלפת מוצרים תפורטנה בסעיף 8 להלן.
7.7. כפי שצוין לעיל, המשתמש ימסור בהודעה האם הוא מעוניין לקבל החזר כספי לאמצעי התשלום באמצעותו שילם בגין ההזמנה, או, לבקשת המשתמש, לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר, או לבקשת המשתמש להחליף את הפריטים באחרים.
נפרט להלן את האפשרויות העומדות בפני המשתמש:
7.7.1. ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה ולקבל בגינה החזר כספי לאותו אמצעי תשלום אשר שילם בגין ההזמנה:
7.7.1.1. ככל שהמשתמש קיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לחברה, באמצעות: שליח ישירות למשרדי החברה בכתובת: הסדנא 3 חולון, 5881402, ובכפוף לתיאום של מועד הגעת השליח כאמור מראש עם שירות הלקוחות של החברה (כמפורט בסעיף 6 לעיל)או באמצעות הגעה פיזית ועצמאית של המשתמש אל משרדי החברה בכתובת שצוינה לעיל, ובכפוף לתיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברהאו באמצעות שליח מטעם החברהיובהר כי לא תתקבלנה חבילות אצל החברה המצריכות איסופן מדואר ישראל.
7.7.1.2. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. תעריף המשלוח באמצעות שליח של החברה הוא 35 ₪. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
7.7.2. ככל שהמשתמש מבקש להחזיר את המוצרים ולקבל בגינם שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר:
7.7.2.1. ככל שהמשתמש קיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לחברה, באמצעות: שליח ישירות למשרדי החברה בכתובת: דרך מסילת וופלסון 36 תל אביב, ובכפוף לתיאום של מועד הגעת השליח כאמור מראש עם שירות הלקוחות של החברה (כמפורט בסעיף 6 לעיל)או באמצעות הגעה פיזית ועצמאית של המשתמש אל משרדי החברה בכתובת שצוינה לעיל, ובכפוף לתיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברהאו באמצעות שליח מטעם החברהיובהר כי לא תתקבלנה חבילות אצל החברה המצריכות איסופן מדואר ישראל.
7.7.2.2. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשלוח כאמור יהא ללא עלות, והמשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
7.8. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים, על חשבונה, מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 7.4 לתנאי השימוש.
7.9.             לא ניתן לבצע החלפות או החזרות של פריט בודד שנמכר כחלק מערכה ו/או חליפה ו/או סט. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה ו/או חליפה ו/או סט בכללותה.
7.10. בכפוף לקבלת אישור החברה ולקבלת המוצרים אצל החברה, החברה תחזיר למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם.
7.11. החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש. החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.  
7.12. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר. ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות שהתבצעו באמצעות חשבון Apple Pay או Google Pay, או PAY PAL יתאפשר רק דרך החברות כאמור, וזאת באמצעות החשבון דרכו בוצעה ההזמנה. כמו כן, ככל שכרטיס האשראי באמצעותו המשתמש ביצע את העסקה נגנב ו/או בוטל, ביטול העסקה יתאפשר לכרטיס אשראי אחר (המשתמש ימסור לחברה את הפרטים של כרטיס האשראי) או באמצעות שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
7.13. זכותו של המשתמש לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.
 1. החלפת מוצרים
8.1. בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, המשתמש רשאי להחליף מוצר אותו רכש באתר ולקבל בגינו מוצר אחר. המשתמש יצור קשר עם החברה ויעדכן אותה כי מעוניין להחליף את המוצר וכן מהו הפריט החלופי אותו מעוניין לקבל (להלן: "הודעת ההחלפה").
8.2. בעת ביצוע ההחלפה, תתבצע התקזזות באשר למחיר המוצרים, כמפורט להלן:
8.2.1.1. ככל שמחירו של המוצר המקורי זהה למחירו של המוצר המוחלף – תתבצע ההחלפה ללא כל תוספת תשלום;
8.2.1.2. ככל שמחירו של המוצר המקורי גבוה ממחירו של המוצר המוחלף, המשתמש ישלם לחברה את ההפרש בין הסכום ששילם בגין המוצר המקורי לבין מחירו של המוצר המוחלף (בעת ביצוע ההחלפה). החברה תשלח לכתובת המייל של המשתמש, כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה קישור ייעודי לתשלום ההפרש כאמור ועל המשתמש להסדיר את תשלום ההפרש בתוך 24 שעות מרגע קבלת הקישור (להלן: "ביצוע תשלום ההפרש"). לאחר ביצוע תשלום ההפרש, יועבר המוצר המוחלף לחברת השליחויות ומשם הוא יועבר אל המשתמש;
8.2.1.3. ככל שמחירו של המוצר המקורי נמוך ממחירו של המוצר המוחלף, המשתמש יקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר בגין ההפרש בין הסכום ששילם בגין המוצר המקורי לבין מחירו של המוצר המוחלף (בעת ביצוע ההחלפה). החברה תשלח לכתובת המייל של המשתמש, כפי שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה, את שובר הזיכוי כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההחלפה.
8.3. המשתמש רשאי לבצע החלפת מוצרים, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים כאמור בסעיף 8.1 לעיל, ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:
8.3.1. בהחלפה הראשונה של ההזמנה – המשתמש יתאם עם שירות הלקוחות של החברה מועד להגעת שליח מטעם החברה. השליח יגיע בעלות של 35 ש"ח לכתובת של המשתמש כפי שהוזנה בעת ההזמנה.
8.3.2. בהחלפה השנייה ומעלה של אותה ההזמנה, קרי החלפה שנייה ומעלה של המוצר המקורי – המשתמש יתאם עם שירות הלקוחות של החברה מועד להגעת שליח מטעם החברה בעלות של 30 ₪. השליח יגיע לכתובת של המשתמש כפי שהוזנה בעת ההזמנה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
8.4. בעת הגעת השליח לאיסוף החלפת ההזמנה של המשתמש, המשתמש ימסור לשליח את הפריט שביקש להחליפו ובתמורה לכך ימסור לו השליח את הפריט החלופי.
 1. ביטול ההזמנה על-ידי החברה
9.1. החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפי הנסיבות.
9.2. החברה תשלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם).
 1. מבצעיםהטבות והנחות
10.1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
10.2. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת מבצעים, הנחות, הטבות ועוד ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריך אותם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10.3. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.
10.4. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).
10.5. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.
 1. אחריות ושירות
11.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
11.2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
11.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.
11.4. תמונות המוצרים ו/או ומדריך מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין המידות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין מידות המוצרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
11.5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך, לרבות משתמש שפעל בניגוד להוראות הכביסה והגיהוץ של היצרן.
11.6. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש או המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש ו/או המשתמש עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
 1. שיפוי
המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
 1. משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר
13.1. החברה מציעה למשתמש לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.
13.2. במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.
 1. הפסקת פעילות האתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.
 1. קניין רוחני
15.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
15.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
15.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
15.4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.
15.5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
 1. משלוח מסמכים למשתמש
16.1. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא"ל שהמשתמש מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.
16.2. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמש במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן ועוד. שימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור  בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.
 1. שימושים אסורים
הפעולות הבאות אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
17.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
17.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
17.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
17.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
17.5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.
17.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.
17.7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
17.8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.
17.9. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
17.10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  
17.11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.
 1. הפרת תנאי השימוש
הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
18.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
18.2. לבטל את ההזמנה של המשתמש;
18.3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.
 1. קישורים לאתרים
האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש, למשתמשים ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.
 1. הדין החל וסמכות השיפוט
התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 1. תנאים נוספים
21.1.  במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
21.2. המחירים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל.
21.3. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי כל דין
21.4. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
21.5.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  
 
 
 
 
 
                                    מדיניות משלוחים – שירה חדשה
שיטת משלוח ודמי משלוח:
משלוח עד הבית
עלות משלוח להזמנות מעל 399 ₪ חינם.
עלות משלוח בהזמנה מתחת ל-399 ₪ היא 30 ₪ (עבור כל הזמנה).
 
זמני אספקה:
הזמנה שבוצעה תסופק עד 4 ימי עסקים, לא כולל יום ההזמנה עצמה, ובכפוף לאישור חברת השליחויות. למעט ישובים מרוחקים, שזמן אספקתם הוא עד 7 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה עצמה.
 
על אף האמור לעיל, בתקופת מבצעים, לרבות אך לא רק בלאק פריידי, סייבר מאנדיי, יום הרווקים הסינים, בכל שנה, ההזמנה תסופק בתוך 7 ימי עסקים, לא כולל יום ההזמנה עצמה.
 
הוראות כלליות:
ימי שישי, ערבי חג, חול המועד וימי שבתון,  לא יחשבו כיום עסקים.
מועדי אספקת המשלוחים הם בכפוף למדיניות המשלוחים של חברת ההפצה שהיא ספק חיצוני של החברה ועל אחריותה.
למען הסר ספק, הזמנת המוצרים תהא בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות באתר.
מועדי האספקה האמורים במדיניות זו מתייחסים למצבי שגרה. יתכנו עיכובים במועדי המסירה עקב מצב ביטחוני, סגרים, מגפות או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או חברת ההפצה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הצהרת נגישות
האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו בשירה חדשה שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.
אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.
 
כיצד עובדת ההנגשה באתר?
באתר מוצב תפריט הנגשה של חברת הנגשת אתרים. נגיש בקליק.לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera בכפוף לתנאי היצרן.
אפשרויות הנגישות בתפריט:
התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת
התאמה לקורא מסך - התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
חסימת הבהובים - עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים
התאמות ניגודיות - שינוי ניגודיות צבעי האתר
התאמת האתר לעיוורי צבעים
שינוי הפונט לקריא יותר
הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
הגדלת התצוגה לכ-200%
הדגשת קישורים באתר
הדגשת כותרות באתר
הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
הצהרת נגישות
שליחת משוב נגישות
 
 
 
 
 
פניה לרכז הנגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.
 
פרטי רכז נגישות בחברה
שם:  איתי דהן
אימייל    itaydahan10@gmail.com
כתובת למשלוח דואר:  האשכולית 5 קדימה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירה חדשה, מ.ע.מ – 302941265 (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט (להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובתshirahadhsha.com  (להלן: "האתר").
 
מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר.
 
המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
 
המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
 
מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 
 1. מהו מידע?
במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 1. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש
2.1.               מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים באתר;
2.2.               מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר;
2.3.               כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר);
2.4.               באמצעות שימוש באתר.
 1. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש 
החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
3.1.               שם מלא;
3.2.               טלפון;
3.3.               טלפון נייד;
3.4.               דוא"ל;
3.5.               כתובת;
3.6.               פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר;
3.7.               העדפות צרכניות של המשתמש;
3.8.               כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.
 1. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?
החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
4.1.               לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;
4.2.               הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;
4.3.               על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
4.4.               לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
4.5.               לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
4.6.               לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
4.7.               לשם יצירת קשר עם המשתמש;
4.8.               לשם ניתוח, מחקר ועריכת סטטיסטיקות ונתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;
4.9.               לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
4.10.            לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;
4.11.            ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;
4.12.            לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
4.13.            לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
4.14.            לצרכים פנימיים של החברה;
4.15.            לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
4.16.            לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
4.17.            לשם עמידה בהוראות כל דין.
 1. העברה של המידע
5.1.               החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
5.2.               העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
5.3.               החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
5.3.1.                  צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
5.3.2.                  אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
5.3.3.                  בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
5.3.4.                  במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
5.3.5.                  אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
5.3.6.                  אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
5.3.7.                  בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
5.4.               החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
5.5.               בנוסף, נציין כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר רוכש באתר מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת מקס בע"מ 512905423ואייאקונט 513947119 בע"מ מ, ח"פ 512905423
(להלן: "החברה הסולקת") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של החברה. יובהר כי החברה איננה צד לכך. המשתמש אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברה הסולקת בכתובתhttps://www.max.co.il/ ו https://www.icount.co.il/  לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.
5.6.               מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד
 1. אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בובכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.
 1. הגבלת אחריות
החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
 1. תקופת החזקה של המידע
החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
 1. מידע על אנשים אחרים  
אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.
 1. Cookies
האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies כאן:
 1. זכות עיון ותיקון המידע
הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.
 1. הדין החל וסמכות השיפוט
12.1.            התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
12.2.            סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 1. שינויים ועדכונים
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים
 1. שונות
14.1.            המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
14.2.            אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 1. יצירת קשר
ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת shirahadashainfo@gmail.com .
 
 
מדיניות ה-Cookies
 1. שירה חדשה, עוסק מורשה 302941265 (להלן: "החברה") עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.
 3. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב-Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר ולשלוח בקשות לדירוג מוצרים לאחר רכישה.  
 4. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google Tag Manager ו-Facebook Pixel אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר ועל מנת לחבר את המידע ל-Google ו-Facebook. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות Google ו-Facebook וכפי שמפורט במדיניות זו, להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.
 6. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google.
 7. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.
 8. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
 9. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה-Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות ה-Cookies יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים